NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Nota prawna

Rozwiązania przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą na gruncie regulacji międzynarodowych, regionalnych i krajowych dotyczących  praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Aktualnie, na podstawie prawnego domniemania powszechnej znajomości opublikowanych zgłoszeń patentowych oraz zastrzeżonych znaków towarowych – korzystanie z naszych rozwiązań bez naszej zgody musi być traktowane jako świadome działanie na naszą szkodę, której naprawiania będziemy konsekwentnie żądać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korzystanie – za naszą zgodą (licencja), z naszych prawnie chronionych, spersonalizowanych zabezpieczeń komunikacji elektronicznej przez jednego lub kilku uczestników obrotu nie wyklucza wykorzystywania tych rozwiązań przez inne podmioty działające na rynku na podstawie odrębnych licencji, co jest z jednej strony  ogromną zaletą tych zabezpieczeń, z drugiej jednak zaostrza rygory odpowiedzialności za korzystanie z nich bez należytego upoważnienia.

Na podstawie przepisów  ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (z późniejszymi zmianami), właścicielom praw wyłącznych na rozwiązania techniczne i znaki towarowe – w przypadku ich naruszenia, służy prawo żądania:

  • natychmiastowego zaniechania naruszenia, tj. zaprzestania korzystania bez upoważnienia z dóbr prawnie chronionych,
  • usunięcia skutków naruszenia i naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku naruszenia w/w praw wyłącznych, oraz 
  • wydania bezprawnie uzyskanych korzyści.

Ponadto, na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z późniejszymi zmianami) analogiczne roszczenia przysługują nam w wypadku dopuszczenia się niedozwolonych czynów nieuczciwej konkurencji, ogólnie określanych jako działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające nasz interes jako „interes innego przedsiębiorcy”. Czyny nieuczciwej konkurencji  mogą naruszać także interes klienta.

Niezależnie od wyżej wskazanych przepisów zabezpieczających prawa naszej firmy, Spółka ACME LABS Sp. z o.o. stać będzie na straży praw osobistych Twórców naszych rozwiązań podlegających ochronie cywilno-prawnej  na podstawie kodeksu cywilnego oraz karnej na podstawie przepisów karnych zawartych w cyt. ustawie Prawo własności przemysłowej.

Kontakt