DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

In Europe ransomware is the leader. The catalog of threats according to Europol

G?nym zagro?eniem w sieci dla Europejczyków jest ransomware – wynika z analizy Europolu, przeprowadzonej na podstawie obserwacji zjawiska cyberprzest?pczo?ci w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy. Pandemia COVID-19 zmieni?a krajobraz cyberzagro?e?, przyczyniaj?c si? równie? do wzrostu rozpowszechniania dzieci?cej pornografii w internecie oraz cyberataków z udzia?em z?o?liwego oprogramowania. Jakie nowe trendy pojawi?y si? jeszcze na przestrzeni ostatniego roku?

CONTACT US