DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

A new EU cybersecurity strategy

Zaprezentowana 16 grudnia 2020r. nowa strategia unijna w zakresie cyberbezpiecze?stwa i nowe przepisy maj? na celu zwi?kszenie odporno?ci Europy na zagro?enia i zapewnienie mo?liwo?ci pe?nego korzystania z wiarygodnych i sprawdzonych us?ug i narz?dzi cyfrowych. Wzrost liczby cyberatak podczas kryzysu zwi?zanego z koronawirusem pokaza?, jak wa?na jest ochrona kluczowej infrastruktury.

CONTACT US